PO EVHARISTIJI POSTAJAMO
BOŽJI DOMAČINI
Pastirsko pismo za postni čas 2018
I. DEL
5. NEDELJA MED LETOM – B, 4. FEBRUARJA 2018
V lanskem pastirskem pismu smo razmišljali
o zakramentu svetega krsta. Poudarili smo pravico
vsakega otroka ali odraslega do krsta, ne
glede na težavnost ali nepopolnost družinskih
razmer, v katerih se nahaja. Krst namreč pomeni
vstop v svet vere, najosnovnejši dostop do
Božje ljubezni. Človek je vse od greha prastaršev
zaznamovan z odtujenostjo Bogu, čemur
pravimo izvirni greh, krst pa ga vrača v stanje
prvotnega prijateljstva z Bogom.
Krst pomeni odločilni korak na poti posredovanja
vere, saj predstavlja prvi korak človekovega
vstajenja. S Kristusom smo namreč
pokopani v njegovo smrt in z njim vstanemo;
naše življenje je z njim skrito v Bogu (Kol 3,3).
Vendar je pot treba nadaljevati ter novokrščencu,
zlasti otroku, pomagati, da od obhajanja zakramenta
pride do izpovedovanja osebne vere
in življenja po njej.
Če pomeni sveti krst začetek poti vere,
potem je zakrament svete evharistije njeno bistveno
nadaljevanje. Evharistija hrani, krepi,
poglablja in varuje krstno življenje v nas. Krstni
odnos s Kristusom je treba oživljati, očiščevati
in negovati, sicer nas ovinki življenja zagotovo
oddaljijo od njega. Sveti krst ne zadošča za
polno življenje vere, kajti tudi novo življenje
potrebuje hrano. Obhajanje svete maše, poslušanje
Božje besede z odprtim srcem ter pogost
in hvaležen prejem obhajila nam namreč omogočajo,
da vedno bolj postajamo to, v kar smo
bili prerojeni v svetem krstu.
V Sloveniji je v osemdesetih letih k prvemu
obhajilu pristopilo še več kot 90 odstotkov
otrok, ki so prejeli sveti krst (93 %), konec devetdesetih
le slabih 80 odstotkov (78 %), danes
pa prvo obhajilo prejme le še 68 odstotkov krščenih
otrok. Ker se število cerkvenih porok
manjša oziroma narašča število zunajzakonskih
skupnosti, ki so običajno šibkeje vpete v življenje
Cerkve, se bo verjetno ta odstotek v prihodnje
še nižal.
Škofj e želimo poudariti, da brez rednega obhajanja
svete maše nujno ostajamo izbirni ali
oddaljeni kristjani (PIP 42). Mnogi krščeni,
ki ne poglobijo poznanja vere in dejansko ne
zaživijo svoje krščanske istovetnosti, se lahko
razvijejo celo v vnete nasprotnike vere. Zato je
pomembna zavest, da z rednim obhajanjem evharistije
ostajamo Božji domačini; združuje nas
z Bogom Očetom po Kristusu v Svetem Duhu.
Ko se hranimo s Kristusovim Telesom in Krvjo,
postajamo Kristusovo skrivnostno telo, ki
je živo cerkveno občestvo. »Potemtakem niste
več tujci in priseljenci, temveč /…/ domačini
pri Bogu« (Ef 2,19). Starši, pomagajte že malim
otrokom, da ostanejo »domačini pri Bogu«, in
jih čim pogosteje pripeljite v domačo cerkev k
Jezusu pod podobo kruha.
Evharistija se tako izkaže za ščit naše vere,
ki ga kristjani danes potrebujemo prav tako
kot nekoč. Varuje nas pred stranpotmi in nam
daje moč, da živimo v pristnem krščanskem
duhu, kot pričajo mučenci. Leta 304 po Kr., v
času Dio klecijanovih preganjanj, so obtožili in
usmrtili 49 etiopskih kristjanov, ker so nezakonito
obhajali nedeljsko evharistijo, čeprav
je cesar leto poprej s posebnim odlokom prepovedal
javne shode kristjanov. Tedaj so abesinski
mučenci izrekli pretresljiv stavek, ki od-
2 Priloga 2 k Sporočilom slovenskih škofij 2/2018
meva skozi vse čase: »Brez nedelje ne moremo
živeti.«
Dragi bratje in sestre, prosimo vas, da storimo
vse, kar je v naši moči, da bodo novokrščenci
začutili tudi osebno pripadnost Kristusu
v Cerkvi. Kot najbolj običajna pot se nam pri
tem kaže prav redno obhajanje zakramenta svete
evharistije.
Končno škofj e vzpodbujamo vse odrasle, ki
nimate ovir za prejem svetega obhajila, da z
zaupanjem pristopite k temu svetemu obedu.
Sveto obhajilo namreč odpušča grehe, ki ne
potrebujejo zakramentalne spovedi, in tega se
slovenski kristjani premalo zavedamo. Prvi sad
oltarne daritve, pri kateri se posedanja Kristusova
daritev na križu, je odpuščanje grehov in
poživitev Božjega življenja navzočih. Kristjani
prvih stoletij so to dobro razumeli: »Če se
vsakokrat, ko se njegova kri preliva, preliva za
odpuščanje grehov, tedaj jo moram vedno prejemati,
da bi vedno odpuščala moje grehe. Jaz,
ki stalno grešim, moram stalno imeti zdravilo«
(sveti Ambrož, Sacr. 4, 28).
Obhajilo, kot rad poudarja papež Frančišek,
ni nagrada za popolne, temveč zdravilo za grešnike.
V resnici nas Gospod vedno preseneti,
ko nam kaže, kako nas ljubi tudi sredi naših
slabosti. »On je namreč spravna daritev za naše
grehe, pa ne le za naše, temveč tudi za ves svet«
(1 Jn 2,2).
V želji, da bi kot posamezniki in kot občestvo
vedno bolj rastli v živem in prisrčnem odnosu
z Gospodom, vas lepo pozdravljamo in nad vas
kličemo Božji blagoslov.
Vaši škofj e
Priloga 2 k Sporočilom slovenskih škofij 2/2018 3
V prvem pismu smo poudarili, kako stik z
evharistijo odločilno vpliva na oblikovanje pristne
krščanske zavesti. Z rednim obhajanjem
svete maše zagotovo postajamo Božji domačini.
Danes pa želimo izpostaviti, da smo za prenos
vere naslednjim generacijam odgovorni vsi člani
cerkvenega občestva.
Evharistija je tudi zakrament občestvenosti.
Sveti Avguštin jo označi kot »znamenje edinosti
ter vez ljubezni« (sv. Avguštin, Hom. ev.
po Jn 16,13). Obhajilo nas istočasno povezuje
s Kristusom in med seboj. Kako bi mogli mi,
ki smo deležni istega kruha, iste Božje ljubezni,
ostajati med seboj tujci? O tem jedrnato spregovori
apostol Pavel: »Ker je en kruh, smo mi, ki
nas je veliko, eno telo, ker smo vsi deležni enega
kruha« (1 Kor 10,17). Končni sad evharistije je
torej edinost cerkvenega občestva, kar pomeni
bratstvo in sestrinstvo v Kristusu.
To ima za nas zelo konkretne posledice. Bož-
ja ljubezen, ki smo je skupaj deležni, nas usposablja
in nagiba, da si medsebojno odpuščamo
in se sprejemamo kljub različnosti. Kako naj
uživamo isto Kristusovo telo ter takoj zatem
o svojem bratu ali sestri slabo govorimo? Kar
smo v sveti evharistiji, je namreč globlja resnica
o nas, kot to, kar čutimo drug do drugega.
Evharistija nam omogoča, da postajamo vedno
bolj ljudje občestva. Kristjan ne more biti
individualist, saj je vedno vraščen v cerkveno
skupnost. Je človek Cerkve. Čuti skrb za celotno
občestvo. Veseli se njegovega napredka in trpi
zaradi njegovih stisk. »Bog, ki očetovsko skrbi
za vse, je hotel, da bi vsi ljudje sestavljali eno
samo družino in ravnali drug z drugim kakor
bratje« (CS 24,1).
Odprtost cerkvenega občestva je danes še
posebej temeljnega pomena. Bolj kot v preteklosti
se je treba veseliti tistih, ki se želijo približati
in zaživeti globlje versko življenje. Treba
jim je iti celo naproti. Največkrat se ljudje približajo
Cerkvi ob spletanju preprostih človeških
vezi. Ko se počutijo v občestvu sprejete in dobrodošle,
samodejno zaživijo tudi polnejše versko
življenje. Po drugi strani pa tisti, ki se čutijo
s strani kristjanov obsojani in izključeni, zelo
težko preidejo k rednejši verski praksi. Zato je
odločilen pristen, prisrčen in odprt človeški odnos.
Cerkev je najprej v medsebojnih odnosih,
šele nato v strukturah.
Ko v tem pastoralnem letu razmišljamo o
spremljanju družin in otrok od krsta do prvega
obhajila, želimo škofj e poudariti, da je prenos
vere naloga vseh kristjanov. Evangelizacija prihajajočih
generacij ne more biti le skrb duhovnikov
in katehetov.
Starši so prvi vzgojitelji otrok v veri. Brezštevilna
pričevanja govorijo o tem, kako je prisrč-
na in trdna vera staršev za vedno zaznamovala
otroke in marsikdaj rodila duhovne poklice.
Družina je dejansko prva veroučna šola: pogosta
družinska molitev ter iskren pogovor o
verskih vprašanjih sta za otroke neprecenljiva
popotnica. Družina je »domača Cerkev«.
Tega poslanstva vsi starši danes niso več sposobni
ali pripravljeni izpolniti. Pogosto prejmejo
otroci prvi zgled in razlago vere od starih
staršev ali drugih sorodnikov. Njihova prisotnost
in spremljanje sta zato marsikje nepogrešljiva.
Tudi dušni pastirji imajo pri evangelizaciji
novega roda ključno vlogo. Kot pastirji so poPRENOS
VERE JE SKRB CELOTNEGA
OBČESTVA
Pastirsko pismo za postni čas 2018
II. DEL
6. NEDELJA MED LETOM – B, 11. FEBRUARJA 2018
4 Priloga 2 k Sporočilom slovenskih škofij 2/2018
klicani, da omogočajo živa občestva: občestva,
ki so hkrati odprt kraj človeškega srečanja ter
kraj doživljanja Božje ljubezni. Pri vključevanju
tistih, ki še niso vključeni v redno življenje
Cerkve, so zelo koristne dodatne možnosti srečevanja,
kot so miklavževanje, materinski dan,
oratorij za otroke, srečanje mladih družin …
Posebej vas vabimo, da pri pastoralnem načrtovanju
razmišljate, kako pritegniti družine z
otroki v dobi med krstom in pričetkom verouka,
saj se v tem času mlade družine najbolj oddaljijo.

Vendar duhovniki sami ne morejo stopati
v osebni stik z vsemi oddaljenimi kristjani, saj
pogosto nimajo neposrednega dostopa do njih.
Zato je potrebna oznanjevalna naravnanost celotnega
občestva. Vsakdo, ne glede na svoj stan,
izobrazbo ali osebne darove, lahko dejavno pripomore
k rasti Cerkve, kot poudari papež Frančišek:
»V vseh krščenih, od prvega do zadnjega,
deluje posvečujoča moč Svetega Duha, ki priganja
k evangelizaciji. /…/ Vsak krščeni je, ne
glede na svojo vlogo v Cerkvi in na stopnjo verskega
znanja, dejaven nosilec evangelizacije«
(Veselje evangelija, 119–120).
Škofj e se posebej zahvaljujemo vsem staršem,
starim staršem, katehetom, duhovnikom in
drugim, ki dejavno posredujete zaklad vere
mlademu rodu. Naj vas še naprej, ne glede na
težavne in evangeljskemu oznanilu nasprotujoče
okoliščine, napolnjuje globoko upanje. Upanje,
ki izvira iz veselja odrešenja, se naslanja na
Kristusove besede: »Bodite pogumni, jaz sem
svet premagal!« (Jn 16,33). »Veselje evangelija
napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ki se
srečajo z Jezusom; ljudi, ki dovolijo, da jih odreši
greha, žalosti, notranje praznine, osamljenosti.
Z Jezusom Kristusom se vedno rojeva in
oživlja veselje« (Veselje evangelija, 1).
Naj nam Marija, Mati Cerkve, izprosi milost,
da bi se znali slovenski kristjani veseliti daru
vere in biti njeni živi pričevalci. S to željo vas
prisrčno pozdravljamo in kličemo nad vas Bož-
ji blagoslov.
Vaši škofje